Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich

Leśna 22, 41 -940 Piekary Śląskie                                                                                                                                                       Piekary Śląskie, 29.04.2022 roku

 

OGŁOSZENIE

o wyborach członków do Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

na kadencję  2022 – 2025

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich informuje, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków  odbędą się wybory do Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni.

Spośród członków naszej Spółdzielni wybierana będzie  11 osobowa  Rada Nadzorcza na następną 3 letnią kadencję, tj. 2022 – 2025.

Zgodnie z § 120 ust. 1 i 2 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich od  02.05.2022 roku do 17.05.2022 roku  przyjmowane będą pisemne wnioski  członków Spółdzielni o umieszczenie kandydata na liście wyborczej do  Rady Nadzorczej.

 

Wniosek musi  być poparty przez co najmniej 20 członków naszej Spółdzielni i zawierać:

  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania kandydata,
  2. listę osób popierających kandydaturę wraz z imieniem , nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz czytelnym podpisem.

Zgodnie z § 120  ust. 2  statutu Spółdzielni,  do wniosku o umieszczenie kandydata na liście wyborczej powinny być załączone  następujące dokumenty:

 

  • pisemna zgoda osoby zgłoszonej na kandydowanie do Rady Nadzorczej ,
  • oświadczenie o niekaralności kandydata,
  • oświadczenie, że kandydat nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni  w myśl 150 statutu oraz nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu w linii bocznej  z kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikiem Zarządu, a także, że nie posiada zobowiązań wobec Spółdzielni,
  • oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody na publikację jego danych osobowych na tablicach ogłoszeń w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię, w siedzibie Zarządu, w Administracjach, na stronie internetowej Spółdzielni oraz w wydawanej przez Spółdzielnię gazetce.

 

Osoby wymienione w  § 150 ust. 1 i 2 statutu Spółdzielni, a także osoby, które były członkami Rady Nadzorczej przez ostatnie dwie  kolejne kadencje, nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

 

Wnioski można pobrać w administracjach przy ul. Śląskiej 15, Skłodowskiej – Curie  83a,  w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Leśnej 22 pokój nr 4a  oraz ze  strony internetowej Spółdzielni:

www. smpiekary.pl

 1. Wniosek  o zgłoszeniu kandydata do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

 2. Pełnomocnictwo 2022

Wnioski należy składać do dnia  17 maja 2022 roku  w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich  przy ul. Leśnej 22 pokój nr 15 w godzinach urzędowania,  tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 700 do 1500, czwartek od 900 do 1700.

Wnioski złożone po godzinie 1500 w dniu 17 maja 2022 roku  i w dniach następnych nie będą brane pod uwagę.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Piekarach Śląskich