Walne Zgromadzenie będzie funkcjonować tylko wtedy, gdy przepisy prawne nie dopuszczą możliwości zwoływania Zebrań Przedstawicieli.

§117

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika będącego członkiem Spółdzielni. Wymóg ten nie dotyczy współmałżonka członka, który nie musi być członkiem Spółdzielni. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia, a jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach to po rozpoczęciu każdej części przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną. Pełnomocnik nie może być wybrany do prezydium oraz komisji Walnego Zgromadzenia.
 3. Osoby prawne biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka.
 4. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych.
 5. Każdy członek Spółdzielni dysponuje jednym głosem, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
 6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Ponadto, za zgodą Walnego Zgromadzenia lub jego każdej części mogą w nim także uczestniczyć bez prawa głosu członkowie z innej części Walnego Zgromadzenia.
 7. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, obsługa prawna oraz obsługa techniczna i organizacyjna Walnego Zgromadzenia.
 8. Jeżeli zachowanie członka czy też jego pełnomocnika uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu uniemożliwiać będzie prowadzenie obrad, osoba taka może być wyproszona z sali obrad za zgodą zebranych.

§118

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie kierunków rozwoju Spółdzielni.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych
  i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków
  i organów Spółdzielni w tych sprawach.
 3. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
 4. Rozpatrywanie wniosków wynikających z protokołu z lustracji oraz podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni.
 5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.
 7. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni.
 9. (wykreślony)  
 10. Uchwalanie zmian statutu Spółdzielni.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku spółdzielczego
  i wystąpienia ze związku oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.
 12. Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
 13. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
 14. Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
 15. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji gospodarczych oraz występowania z nich.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, po zsumowaniu wyników tajnego głosowania Walnego Zgromadzenia,  które odbyło się w dniach 02,03,06,07,08  i 09.06.2022 roku, stwierdza, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich uchwałą nr  10 /2022 zatwierdziło następujący skład  Rady Nadzorczej na kadencję   2022 – 2025:

1. Dylong Sabina
2. Gasz Tomasz
3. Giza Iwona 
4. Kleszniew Klaudia
5. Małek Małgorzata
6. Ogrodnik Józef
7. Ponikiewska Ewa
8. Szernich  Rudolf
9. Wełnicki Antoni
10. Wojczyński Stefan
11. Wrzos Krzysztof

 

Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 14.06.2022 roku, Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Wrzos,
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Wełnicki Antoni,
Sekretarz Rady Nadzorczej  – Kleszniew Klaudia,

 

Rada Nadzorcza powołała 6  Komisji Stałych :

 

I. Komisja Rewizyjna :

Małek Małgorzata – Przewodnicząca Komisji,
Stefan Wojczyński – Członek Komisji,
Dylong Sabina – Członek Komisji,

 

II. Komisja Gospodarcza:

Józef Ogrodnik – Przewodniczący Komisji,
Gasz  Tomasz – Członek Komisji,
Ponikiewska Ewa – Członek Komisji,
Szernich Rudolf – Członek Komisji,

 

III. Komisja Inwestycyjna:

Stefan Wojczyński – Przewodniczący Komisji,
Józef Ogrodnik – Członek Komisji,
Gasz Tomasz – Członek Komisji,
Małek Małgorzata  -Członek Komisji,

 

IV. Komisja Mieszkaniowa:

Szernich Rudolf – Przewodniczący Komisji,
Giza Iwona – Członek Komisji,
Dylong Sabina – Członek Komisji,,

 

V. Komisja Społeczna, Oświatowa i Kulturalna:

Giza Iwona – Przewodniczący Komisji,
Kleszniew  Klaudia – Członek Komisji,
Ponikiewska  Ewa – Członek Komisji,

 

VI. Komisja Regulaminowo – Statutowa :

Antoni Wełnicki – Przewodniczący Komisji,
Marta Respondek – Członek Komisji,
Edward Kowalczyk – Członek Komisji,
Kleszniew Klaudia – Członek Komisji,
Gasz Tomasz – Członek Komisji,

Skład Zarządu SM w Piekarach Śląskich:

 • Andrzej Żydek – Prezes Zarządu
 • Grzegorz Baron – Z-ca Prezesa Zarządu
 • Celina Syc – Z-ca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy

 

§155

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał niezastrzeżonych
  w ustawie lub statucie dla innych organów, a w szczególności:
 • przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
 • sporządzanie projektów planów gospodarczych Spółdzielni,
 • przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 • sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,
 • (wykreślony)

6) (wykreślony)

7) zawieranie z  osobami ubiegającymi się umów:

 1. o budowę lokalu,
 2. o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 3. o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 4. o przeniesienie własności domów lub lokali,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
 • sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 • udzielanie pełnomocnictw,
 • nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
 • występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w przypadkach przewidzianych w § 63 ust. 2 i § 75 ust. 2 statutu.
 • wyznaczanie lokali do najmu, określanie kryteriów wyboru najemców oraz zawieranie umów najmu.
 • (wykreślony)

15) Uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub do kompetencji Rady Nadzorczej.

16) organizowanie przetargów na roboty i usługi.

 1. (wykreślony)

§156

 1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym prezesa i jego dwóch zastępców wybieranych przez Radę Nadzorczą z nieograniczonej liczby kandydatów w drodze konkursu.
 2. Prezes Zarządu powinien posiadać niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje t.j. odpowiednie wykształcenie wyższe (techniczne, ekonomiczne, prawne), doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych oraz wykazać się znajomością zagadnień spółdzielczości mieszkaniowej. Rada Nadzorcza może określić inne wymagania niezbędne przy wyborze Prezesa.
 3. Pozostali członkowie Zarządu powinni posiadać niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje
  odpowiednie wykształcenie wyższe lub średnie zgodne do zakresu czynności, doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych oraz wykazać się znajomością problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.
 4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Nadto członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium może być odwołany przez to Walne Zgromadzenie. Odwołanie nie narusza uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
 5. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, nie wykonuje
  w tym okresie mandatu członka Rady Nadzorczej.

§157

 1. Zarząd może udzielić jednemu ze swych członków lub innym osobom pełnomocnictwa do  dokonywania  czynności  prawnych  związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni albo z kierowaniem działalnością wyodrębnionej organizacyjnie
  i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju lub  pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.
 2. Osoba umocowana do kierowania bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni jest również uprawniona do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
  w imieniu Spółdzielni, jako pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.
 3. Osoba, o której mowa w ust. 2 kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni
  w ramach uchwał Zarządu, z wyłączeniem spraw wymienionych w § 155 ust. 2 statutu.
 4. Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał
  w każdej sprawie dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni.

§158

 1. Oświadczenie woli składają za Spółdzielnię przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona jako pełnomocnik.
 2. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu
  z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§159

 1. Zarząd działa kolegialnie na okresowo odbywanych posiedzeniach.
 2. W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności między członkami Zarządu. Szczegółowe postanowienia dotyczące podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu, spraw zastrzeżonych do decyzji kolegialnych, trybu zwoływania posiedzeń i obradowania, warunków podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

(wyciąg ze Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich ul. Leśna 22)

§ 163

 1. Rada Osiedla jest organem doradczo-opiniodawczym właściwej administracji Spółdzielni, w sprawach dotyczących gospodarowania zasobami mieszkaniowymi wchodzącymi w skład danej administracji.
 2. Wybory do Rady Osiedla dokonuje się zgodnie z § 118a, 120 i 146 Kadencja Rady Osiedla trwa 4 lata. Dotyczy to również Rad Osiedla wybranych przez Walne Zgromadzenie w 2013 roku.
 3. Utrata mandatu członka Rady Osiedla przed upływem kadencji następuje wskutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni, zamiany mieszkania na położone na innym osiedlu oraz odwołania przez organ, który dokonał wyboru większością 2/3 głosów.

3a. Zawieszenia w czynnościach członka Rady Osiedla dokonuje Rada Nadzorcza
z przyczyn określonych w § 13a Regulaminu Rady Nadzorczej

 1. Za udział w posiedzeniach Rady Osiedla jej członkowie otrzymują wynagrodzenie
  w formie miesięcznego ryczałtu, procentowo w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono,
  w następujących wysokościach:
 • Przewodniczący Rady Osiedla – 30% wynagrodzenia, pod warunkiem przewodniczenia  w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Osiedla w danym miesiącu,
 • członkowie Rady Osiedla – 10 % wynagrodzenia, pod warunkiem uczestniczenia  w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Osiedla w danym miesiącu.
 1. Jeśli członek Rady Osiedla jest także członkiem Rady Nadzorczej, to wynagrodzenie określone w ust. 4 wypłaca się mu niezależnie od wynagrodzenia otrzymywanego za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

 

Piekary Śląskie, dn. 22.07.2021 roku.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich uchwałą nr 9/2021 zatwierdziło następujący skład  Rad Osiedli na kadencję 2021 – 2025 :

 

Rada  Osiedla Buczka:

 1. Ogrodnik Józef – Przewodniczący,
 2. Kowalczyk Edward – Z-ca Przewodniczącego,
 3. Giza Iwona – Sekretarz,
 4. Gucwa Piotr – Członek.

 

Rada Osiedla Wieczorka:

 1. Szernich Rudolf – Przewodniczący,
 2. Gielmuda Barbara – Z-ca Przewodniczącego,
 3. Sułowski Roman – Sekretarz,
 4. Balczarek Jolanta – Członek.

Z dniem 01.05.2024 roku Pani Jolanta Balczarek zrezygnowała z mandatu członka Rady Osiedla Wieczorka. Rada Nadzorcza uchwałą nr 24/2024 z dnia 09.05.2024 roku powołała z listy rezerwowej Panią Grażynę Mirota na członka tej Rady Osiedla.

 

Rada Osiedla Wieczorka – Wschód:

 1. Wojczyński Stefan – Przewodniczący,
 2. Goj Rafał – Z-ca Przewodniczącego,
 3. Gasz Tomasz – Sekretarz.

 

Rada Osiedla Sowińskiego,  Pod Lipami, Na Lipce:

 1. Kleszniew Klaudia – Przewodnicząca,
 2. Karnabał Grzegorz – Z-ca Przewodniczącej,
 3. Zabagło Maria – Sekretarz.

Z dniem 31.12.2023 roku  Pani  Maria Zabagło zrezygnowała z mandatu członka  Rady Osiedla Sowińskiego,  Pod Lipami, Na Lipce. Rada Nadzorcza , uchwałą nr 3/2024 z dnia 18.01.2024 roku powołała Pana Zbigniewa Rudy na członka Rady Osiedla Sowińskiego,  Pod Lipami, Na Lipce z listy rezerwowej tego Osiedla.

 

Rada Osiedla Powstańców Śląskich:

 1. Wrzos Krzysztof – Przewodniczący,
 2. Ponikiewski Zdzisław – Z-ca Przewodniczącego,
 3. Mordaka Zdzisław – Sekretarz,
 4. Wełnicki Antoni – Członek.

 

Rada Osiedla Andaluzja, Brzeziny Śląskie:

 1. Olszewski Piotr – Przewodniczący,
 2. Respondek Marta – Z-ca Przewodniczącego,
 3. Wiater Zbigniew – Sekretarz,