Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                                                                                                                       Piekary Śląskie,  dnia  18.05.2022 roku

w Piekarach Śląskich

Leśna 22, 41 -940 Piekary Śląskie

 

 

Na podstawie § 123 ust. 3 i 4  statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  w Piekarach Śląskich podaje do wiadomości uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków  :

 

Uzupełniony porządek obrad

Walnego  Zgromadzenia w 2022 roku:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia :
  • Przewodniczący,
  • Z-ca Przewodniczącego,
  • Sekretarz,
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wybór Komisji Wyborczej.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia prawomocności w podejmowaniu uchwał.
 8. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 9. Informacja na temat przeprowadzonej lustracji pełnej w zakresie działalności Spółdzielni za  lata 2018, 2019 i 2020 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 10. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółdzielni.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie :
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok,
  • podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2021 rok,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok,
  • przystąpienia przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piekarach Śląskich do Spółdzielni Energetycznej promującej i wdrażającej systemy wytwarzania energii  z odnawialnych źródeł energii (OZE) lub założenia  przez Spółdzielnię Mieszkaniową  w Piekarach Śląskich takiej Spółdzielni we własnym zakresie na podstawie  przepisów  ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
 12. Sprawozdanie Komisji Wyborczej dot. zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej.
 13. Wybory do Rady Nadzorczej – rozdanie kart do głosowania.
 14. Głosowanie.
 15. Informacja na temat zgłoszonych przez członków Spółdzielni wniosków w trybie określonym w § 123 statutu Spółdzielni.
 16. Wolne wnioski.
 17. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ogłoszenia wyników głosowania do Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Zakończenie obrad.

 

Czas i miejsce Walnego Zgromadzenia pozostaje bez zmian zgodnie z dostarczonym wcześniej zawiadomieniem z dnia 04.05.2022 roku.

 

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                       w Piekarach Śląskich