Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Piekarach Śląskich 

OGŁASZA:

 

przetarg pod nazwą: Przetarg niegraniczony na fizyczną ochronę mienia, konserwacje i serwis systemów monitorowania obiektów

oraz interwencje specjalistycznych grup interwencyjnych 

 

Termin realizacji usług: 

 

Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  • Termin realizacji: od 01.04.2023 roku na czas nieokreślony
  • Ogłoszenie o przetargu: 18.01.2023 r.
  • Termin składania  ofert: 14.02.2023 r., godz. 10:00
  • Miejsce składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22, według wzoru podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wadium w wysokości 10.000,00 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych ) należy wnieść zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Dokumenty do pobrania :