Tytuł projektu:

Demontaż i utylizacja płyt azbestowo – cementowych z 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich oraz ich termomodernizacja.

 

Nazwa i adres beneficjenta:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przeznaczonych na cele mieszkalne przy: ul. Skłodowskiej 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107, 111 i 113 w Piekarach Śląskich. Przedmiotowy teren stanowi część osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego wchodzącego w skład administracyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Przedmiotowe obiekty są budynkami wolnostojącymi o 5 i 11 kondygnacjach mieszkalnych.

W budynkach znajduje się 393 szt. lokali mieszkalnych, a łączna powierzchnia użytkowa obiektów to 30.323 m2.

 

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu 6.753.889,50 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Projekt zostanie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach:

 

  1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie2.1 Gospodarka odpadami ZIT

dofinansowanie 721.855,89 PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Poddziałanie7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

dofinansowanie 2.957.521,86 PLN

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl

 

Cele projektu:

Bezpośrednimi celami projektu są:

– zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku,

– ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,

– poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń,

– usunięcie niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców materiałów ze środowiska zamieszkania.

Cele pośrednie (oddziaływania) to:

– poprawa warunków zamieszkania,

– zmniejszenie kosztów utrzymania budynków,

– wzrost świadomości społecznej, w tym ekologicznej mieszkańców,

– podniesienie walorów środowiskowych miejsca zamieszkania,

– promocja postaw prosumenckich w społeczeństwie,

– wzrost (przywrócenie) wartości nieruchomości,

– wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności miasta.

 

Planowane efekty:

Osiągnięcie wskaźników rezultatu bezpośredniego, w tym:

– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: ok. 1.063,71 Mg równoważnika CO2/rok,

– Zmniejszenie zużycia energii końcowej: ok. 11.680,90 GJ/rok.

 

Harmonogram termomodernizacji 9 budynków wielorodzinnych:

  1. Skłodowskiej 111, 113 – III,IV kwartał 2017 rok,
  2. Skłodowskiej 89,91,93 – II,III kwartał 2018 rok,
  3. Skłodowskiej 95,97,105,107– II,III kwartał 2019 rok.

 

Mechanizm sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie, sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Aktualny poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 można pobrać w tym miejscu.