Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony, w formie konkursu ofert pn. :

 

„Kompleksowa wymiana jednego kompletu dźwigu osobowego zaprojektowanego z wykorzystaniem istniejącej maszynowni windy wraz z wykonaniem niezbędnych robót instalacyjno – budowlanych towarzyszących przedmiotowej wymianie, w budynku znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Curie -Skłodowskiej 117 (klatka II)”

 

Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień, w tym organizowania i przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

na prace remontowe, roboty budowlane, dostawy i usługi.

 

Specyfikacja wraz z załącznikami do nabycia w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej

w Piekarach Śląskich przy ul. Leśnej 22 w cenie 50,00 zł brutto.

 

Zainteresowani oferenci powinni złożyć/przesłać oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem :

Przetarg na wymianę windy Skłodowskiej 117

do Sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

przy ul. Leśnej 22 w Piekarach Śląskich

 

Termin składania ofert: 29.04.2019 r. godz. 10:00

 

Osoby do kontaktu: Grzegorz Karnabał (32) 287-18-11 wew. 311

                                  Romuald Pepłowski (32) 287-18-11 wew. 320

 

Otwarcie ofert przez Komisję przetargową jest jawne.

Dopuszcza się przeprowadzenie indywidualnych negocjacji z poszczególnymi oferentami.

O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.