Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich                                                                                                               Piekary Śląskie,  dnia  21 maja 2021 roku

41 – 940  Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

Ogłoszenie o wyborach do Rad Osiedli

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich informuje, że z uwagi na kończącą się kadencję obecnych Rad Osiedli, podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia odbędą się  wybory, spośród członków naszej Spółdzielni,  nowych członków Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej na następną 4 letnią kadencję 2021 – 2025.

Zgodnie z § 120 ust. 3 i 5 statutu Spółdzielni, kandydatów do  Rady Osiedla mają prawo zgłaszać członkowie, którzy zamieszkują na terenie działania tej Rady Osiedla.

Zgodnie z § 120 ust. 1 i 2 statutu Spółdzielni, do 07.06.2021 roku  przyjmowane będą  pisemne wnioski  członków Spółdzielni o umieszczenie kandydata na liście wyborczej do  Rady Osiedla .

Wniosek musi być poparty przez co najmniej 20 członków zamieszkałych na terenie działania danej Rady Osiedla i zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania kandydata,
 2. listę osób popierających kandydaturę wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz czytelnym podpisem.

Zgodnie z § 120  ust. 2  statutu Spółdzielni,  do wniosku o umieszczenie kandydata na liście wyborczej

powinny być załączone  następujące dokumenty:

 • pisemna zgoda osoby zgłoszonej na kandydowanie do Rady Osiedla,
 • oświadczenie o niekaralności kandydata,
 • oświadczenie, że kandydat nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni w myśl  150 statutu oraz nie pozostaje  w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu w linii bocznej z kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikiem Zarządu, a także, że nie posiada zobowiązań wobec Spółdzielni.
 • oświadczenie kandydata na członka Rady Osiedla o wyrażeniu zgody na publikację jego danych osobowych na tablicach ogłoszeń w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię, w siedzibie Zarządu, w administracjach, na stronie internetowej Spółdzielni oraz w wydawanej przez Spółdzielnię gazetce.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr  8/2021 z dnia  25.02.2021 roku, na następną kadencję będzie wybieranych sześć Rad Osiedli  o następującym terytorialnym zakresie działania i składzie ilościowym:

 1. Rada Osiedla Andaluzja, Brzeziny Śl. – działająca na terenie osiedla Andaluzja i osiedla Brzeziny Śl. – 3 osoby,
 2. Rada Osiedla Wieczorka – Wschód – działająca na terenie osiedla Wieczorka-Wschód – 3 osoby,
 3. Rada Osiedla Sowińskiego, Pod Lipami, Na Lipce –  działająca na terenie osiedla Sowińskiego, osiedla Pod Lipami, osiedla Na Lipce, ul. Janty 1, ul. Wigury 12, ul. Kalwaryjskiej 62 – 3  osoby,
 4. Rada Osiedla Buczka – działająca na terenie osiedla Buczka – 4  osoby,
 5. Rada Osiedla Wieczorka – działająca na terenie osiedla Wieczorka – 4   osoby,
 6. Rada Osiedla Powstańców Śl. – działająca na terenie os. Powstańców Śl. –  

W przypadku Rady Osiedla reprezentującej więcej niż jedno osiedle, w skład tej Rady powinien wejść co najmniej jeden przedstawiciel każdego z osiedli.

Wnioski można pobrać w administracjach przy ul. Śląskiej 15, Skłodowskiej – Curie 83a, w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Leśnej 22 pokój nr 4a oraz ze strony internetowej Spółdzielni   www. smpiekary.pl

Wnioski należy  składać do dnia 07 czerwca 2021 roku  w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  w Piekarach Śląskich  przy ul. Leśnej 22 pokój nr 15 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 700 do 1500,

czwartek od 900 do 1700.

Wnioski złożone po dniu 07 czerwca 2021 roku  nie będą brane pod uwagę.         

                                                                                             

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Piekarach Śląskich

 Uwaga:

 

 1. Zgłoszenia kandydatów do Rad Osiedli ma związek z planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia w dniach 23, 24, 25, 28, 29 i 30 czerwca 2021 roku.
 2. W przypadku konieczności przełożenia Walnego Zgromadzenia na inny termin niż wyżej planowany, zgłoszone kandydatury do Rad Osiedli będą obowiązywały w wyborach na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.     

                                                                                                     

                                                            Wniosek  o zgłoszeniu kandydata do Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

                    druk do pobrania