Piekary Śląskie, dn. 06-06-2023 r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej

oraz budowę sieci wodociągowej dla terenu osiedla Na Lipce w Piekarach Śląskich.

 

Warunki postępowania określono

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Termin  realizacji: Do dnia 31.10.2023 r.

Ogłoszenie o przetargu: 06.06.2023 r.

Termin  składania  ofert: 19.06.2023 r., godz. 10:00

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Pozostałe oświadczenia

Załącznik nr 3 Wykonana robota budowlano-instalacyjna w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej

Załącznik nr 4 Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 5 Wzór umowy

Załącznik nr 6 Projekty budowlane

Załącznik nr 7 Przedmiary robót