Piekary Śląskie, dn. 21-12-2020r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej

(odcinek od KSi do KS7 zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem robót) z rur PVC-U o długości 168,0 mb.

Warunki postępowania określono

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Termin  realizacji:

– do dnia 30.04.2021 r.

 

Ogłoszenie o przetargu: 21.12.2020 r.

 

Termin  składania  ofert: 11.01.2021 r., godz. 12:00

 

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1   Formularz ofertow

Załącznik nr 2   Pozostałe oświadczenia

Załącznik nr 3   Wykonana robota budowlano-instalacyjna w zakresie budowy  kanalizacji sanitarnej

Załącznik nr 4   Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 5   Wzór umow

Załącznik nr 6   Projekt wykonawczy

Załącznik nr 7   Przedmiar robót