Piekary Śląskie, dn. 20-10-2023 r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzechwy 4

w Piekarach Śląskich”.

 

Warunki postępowania określono

w zapytaniu o cenę.

 

Termin  realizacji: Do dnia 30.06.2024 r. 

Ogłoszenie o przetargu: 20.10.2023 r.

Termin  składania  ofert: 31.10.2023 r., godz. 10:00

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

UWAGA:

Informujemy, że Zamawiający w dniu 24.10.2023 r. dokonał dwóch zmian w SIWZ.

 

W dziale IX SIWZ zmieniono datę wniesienia wadium z dnia 16.10.2023 r. na dzień 31.10.2023 r. – pomyłka pisarska.

 

W dziale XI SIWZ w punkcie 12, ppkt. „m” wykreślono błędnie wpisany tekst odnoszący się do innych dokumentów wadialnych.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – obowiązująca wersja od 24.10.2023 r.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenia

Załącznik nr 3 Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Załącznik nr 5 Przedmiar robót

Załącznik nr 6 Projekt budowlany

Załącznik nr 7 Projekt wzmocnienia ścian warstwowych