Piekary Śląskie, dn. 20-05-2024 r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

„Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Bursztynowej 22

w Piekarach Śląskich”.

 

Warunki postępowania określono

w SIWZ.

 

Termin  realizacji: Do dnia 30.10.2024 r. 

Ogłoszenie o przetargu: 20.04.2024 r.

 

Termin  składania  ofert:  04.06.2024 r., godz. 10:00

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1   Formularz ofertowy

Załącznik nr 2   Oświadczenia

Załącznik nr 3   Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4   Wzór umowy

Załącznik nr 5   Przedmiar robót

Załącznik nr 6   Projekt budowlany

Załącznik nr 7   Projekt wzmocnienia ścian