Piekary Śląskie, dn. 17-12-2021r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Brzechwy 8

w Piekarach Śląskich”.

 

 

Termin  realizacji: Do dnia 30.11.2022 r. 

 

Ogłoszenie o przetargu: 17.12.2021 r.

 

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22 

Termin  składania  ofert: 11.01.2022 r. godz. 10:00

Warunki postępowania określono w zapytaniu o cenę.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Oświadczenia

Załącznik nr 3  Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4  Wzór umowy

Załącznik nr 5   Przedmiar robót

Załącznik nr 6   Projekt budowlany

Załącznik nr 7   Projekt wzmocnienia ścian warstwowych

 

odpowiedź na zapytanie:

 zapytanie 1