Spółdzielnia   Mieszkaniowa w Piekarach  Śląskich                                                                                                                       Piekary Śląskie, dn. 21-01-2022r.

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

„Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 129

w Piekarach Śląskich”.

 

 

Warunki postępowania określono w zapytaniu o cenę.

Termin  realizacji: Do dnia 31.11.2022 r. 

Ogłoszenie o przetargu: 21.01.2022 r.

 

Termin  składania  ofert: 08.02.2022 r., godz. 10:00

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Oświadczenia

Załącznik nr 3  Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4  Wzór umowy

Załącznik nr 5  Przedmiar robót

Załącznik nr 6  Projekt budowlany

Załącznik nr 7  Projekt wzmocnienia ścian warstwowych

 

Odpowiedzi na zapytania :