SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Piekary Śląskie 41-940  ulica Leśna 22      NIP  653 000 02  Tel. 32 287 17 00; e-mail: sekretariat@smpiekary.pl

                                                                                                            Piekary Śląskie , dnia 29.08.2022r.

                                                         
Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Leśna 22


Zapraszają uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2022 i 2023 zgodnie z art.66 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.(Dz.U.2019.0.355) Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023” w sekretariacie siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich: 41-940 Piekary Śląskie ul. Leśna 22 w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2022 roku (data wpływu do Spółdzielni). Oferty złożone po upływie tego terminu lub niespełniające wymagań zawartych w zaproszeniu nie będą rozpatrywane.

Warunki i oczekiwania wobec oferentów.
Biegły rewident zobowiązany będzie do:

1. gotowości do obecności w razie potrzeby na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółdzielni lub do spotkań w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.
2. przeprowadzenia badania i wydania opinii do dnia 26.03.2023roku za rok 2022 i do dnia 24.03.2024roku za 2023rok.
Oferta powinna zawierać:

Informacje o ofercie tj:

1. o formie prowadzenia działalności -aktualny odpis z właściwego rejestru,
2. aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów), do którego wpisany jest oferent
3. informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (staż pracy, doświadczenie w badaniu Spółdzielni mieszkaniowych
4. poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego( na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych
5. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat ze szczególnym uwzględnieniem badanych spółdzielni mieszkaniowych
6. cenę za badanie rocznego sprawozdania finansowego( za każdy rok osobno) oraz sporządzenie pisemnej opinii o tym sprawozdaniu wraz ze sprawozdaniem z badania. Podana cena winna być ceną ostateczną i uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta związane z przeprowadzanym badaniem sprawozdania finansowego.

Dodatkowe informacje dotyczące Spółdzielni można uzyskać pod nr tel. (32) 287 17 00 lub e-mail: sekretariat@smpiekary.pl

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

plik oferty : rewident