Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Adama Didura i Zygmunta Starego w Piekarach Śląskich.

 

Nazwa i adres beneficjenta:

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich,

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przeznaczonych na cele mieszkalne przy ul. Adama Didura 2, 4 oraz Zygmunta Starego 2  w Piekarach Śląskich. Przedmiotowy teren stanowi część osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego wchodzącego w skład administracyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Przedmiotowe obiekty są budynkami wolnostojącymi o 11 kondygnacjach mieszkalnych. W budynkach znajduje się 162 szt. lokali mieszkalnych, a łączna powierzchnia użytkowa obiektów to 14.559,00 m2.

 

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.800.804,82 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Projekt zostanie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach:

 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałanie: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego

Dofinansowanie 2.556.110,50 PLN

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl

 

Cele projektu:

Bezpośrednimi celami projektu są:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku,
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
 • poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń,
 • usunięcie niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców materiałów ze środowiska zamieszkania.

 

Cele pośrednie (oddziaływania) to:

 • poprawa warunków zamieszkania,
 • zmniejszenie kosztów utrzymania budynków,
 • wzrost świadomości społecznej, w tym ekologicznej mieszkańców,
 • podniesienie walorów środowiskowych miejsca zamieszkania,
 • promocja postaw prosumenckich w społeczeństwie,
 • wzrost (przywrócenie) wartości nieruchomości,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności miasta.

 

Planowane efekty:

Osiągnięcie wskaźników rezultatu bezpośredniego, w tym:

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: ok. 338,70 Mg równoważnika CO2/rok,
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej: ok. 2.750 GJ/rok.

 

 

Harmonogram termomodernizacji 3 budynków wielorodzinnych:

 1. Adama Didura 2         II- III kwartał 2019 rok,
 2. Adama Didura 4 II- III kwartał 2019 rok,
 3. Zygmunta Starego 2 II- III kwartał 2020 rok.

 

Mechanizm sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie, sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Aktualny poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 można pobrać w tym miejscu.