Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynku Spółdzielczego Domu Kultury w Piekarach Śląskich

Nazwa i adres beneficjenta:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

Źródło i wysokość finansowania:

Projekt zostanie współfinansowany przez Unię Europejską w kwocie nieprzekraczającej 529.091,41 PLN w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka  niskoemisyjna,

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,

Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna  i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Okres realizacji:

IV kwartał 2018 r. – II kwartał 2019 r.

Opis projektu: 

Przedmiotem projektu jest wykonanie następujących prac związanych z termomodernizacją Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Piekarach Śląskich:

Roboty przygotowawcze – przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych zamontowane zostaną stosowne rusztowania i  zabezpieczenia. Ponadto, przed przystąpieniem do wykonania warstwy izolacji termicznej uporządkowane zostaną instalacje przebiegające po elewacji, jak również zdemontowane zostaną stalowe  okratowania okienne i drzwiowe. Istniejąca okładzina w postaci płyt  azbestowo-cementowych zostanie rozebrana przy pomocy firmy posiadającej  odpowiednie uprawnienia.

Docieplenie i izolacje ścian – Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone  styropianem EPS grubości 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 [W/mK]. Powierzchnia ścian parteru wykończona zostanie płytkami klinkierowymi, natomiast  powierzchnia ścian piętra wykończona zostanie tynkiem akrylowym. Ponadto w ramach projektu przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku. Izolacja zostanie wykonana z wykorzystaniem płyt ze styropianu XPS grubości 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 [W/mK], tkaniny zbrojącej,  dodatkowo  zabezpieczoną folią kubełkową.

Docieplenie stropodachu – Stropodach zostanie  ocieplony styropapą grubości 16 cm o  współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,037 [W/mK]. Styropapa zostanie pokryta termozgrzewalną papą wierzchniego krycia. Zastosowana  zostanie papa na osnowie  z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronną powłoką z masy asfaltowej. Ponadto w ramach prac należy wykonać prace związane  z ociepleniem stropodachu świetlika dachowego.

Docieplenie stropu nad podcieniem – W ramach projektu zostaną podjęte działania związane z ociepleniem stropu nad podcieniem – powierzchnie te zostaną ocieplone lamelową wełną mineralną grubości 18 cm o  współczynniku przewodzenia ciepła  λ=0,041 [W/mK]. Powierzchnia stropu zostanie wykończona lekkim tynkiem  mineralnym i pomalowana farbą.

Roboty wykończeniowe – Podczas docieplania elewacji, w związku ze zwiększeniem warstwy ocieplenia koniecznym stanie się wymiana istniejących   obróbek blacharskich. Zamontować należy nowe obróbki  z blachy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Ponadto mają być  wykonane niezbędne prace związane z wykończeniem ościeży.

Prace dodatkowe – Zakres rzeczowy projektu przewiduje ponadto wykonanie prac związanych z naprawą schodów od strony północnej, remontem murka oporowego (ściany) od strony północnej,  wykonaniem nowego zadaszenia schodów od strony północnej, wykonaniem nowych balustrad na murku oporowym od strony północnej, remontem posadzki na tarasie, montażem na tarasie nowej balustrady.

Zakładane efekty, główne korzyści:

Planowane efekty:

Osiągnięcie wskaźników rezultatu, w tym:

 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 14,30
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] – 0,01475
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [Gj/rok] – 292,85
 • Stopień redukcji PM10 [tony/rok] – 0,11749
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku [kWh/rok] – 352303,91

 

Korzyści projektu:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku,
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
 • poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń,
 • usunięcie niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców materiałów ze środowiska,
 • zmniejszenie kosztów utrzymania budynków,
 • wzrost świadomości społecznej, w tym ekologicznej,
 • promocja postaw prosumenckich w społeczeństwie,

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Zdjęcia: budynek Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Piekarach Śląskich przed  i  po termomodernizacji.