Piekary Śląskie, dnia 24.05.20210r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich 

41 -940 Piekary Śląskie  ul. Leśna 22                     

 

 

Zawiadomienie

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, działając na podstawie § 122 ust. 1 i 2 statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 6 częściach.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Piekarach Śląskich o godzinie 17:00.

Mandaty będą wydawane członkom Spółdzielni od godziny 16:30.

 

I część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 23.06.2021 roku, tj.: środa dla członków uprawnionych do lokali: os. Buczka ulice: Piotra Skargi 14, 16, 18, 20 – 42, Ziętka 62, 64, 66, Kazimierza Wielkiego 2 – 18, A. Didura 2, 4, Zygmunta Starego 2, 4, 6, 8,

II część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 24.06.2021 roku, tj.: czwartek dla członków uprawnionych do lokali: os. Wieczorka – ulice: Cicha 32, 34, 36, 40,  Leśna 19, Papieża Jana Pawła II 30, 36, 42, 51, 53, 55, 57, Sokołów 2, 4, Ofiar Katynia 4, 8, Ziętka 68, 70, 72, 74, Heneczka 4, Konstytucji 3-go Maja 39, 41, Królowej Jadwigi 3, 5, Śląska 2, Waculika 12, 14,

III część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 25.06.2021 roku, tj.: piątek dla członków uprawnionych do lokali: os. Wieczorka Wschód ulice:     Szmaragdowa 3 – 21, Bursztynowa 4 – 22,

IV część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 28.06.2021 roku, tj.: poniedziałek dla członków uprawnionych do lokali: os. Sowińskiego 2, 2a, 4 – 9, Janty 1, Wigury 12, Kalwaryjska 62, os. Pod Lipami 22, 24, 26, Chopina 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Piłsudskiego 21, 23, 25, 27, 29, os. „Na Lipce”: ul. Szpaków 1, 3, 5, 7, 9, 11, ul. Słowików 2, 4,

V część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 29.06.2021 roku, tj.: wtorek dla członków uprawnionych do lokali: os. Powstańców Śl. ulice: Brzechwy 4, 6, 8,
Nankera 176, Skłodowskiej 63, 65, 67, 69, 71, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133,

VI część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 30.06.2021 roku, tj.: środa dla członków uprawnionych do lokali: os. Brzeziny Śl. ulice: Kosynierów 4, 6, 8, 10, 12, Kotuchy 27, os. Andaluzja: 4a, 10a, 11a, 13, 15, 17, 18, 19, ul. M.C. Skłodowskiej 18.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:
   • Przewodniczący,
   • Z-ca Przewodniczącego,
   • Sekretarz,
  3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Wybór Komisji Wyborczej.
  7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia prawomocności w podejmowaniu uchwał.
  8. Odczytanie listy pełnomocnictw.
  9. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółdzielni.
  10. Dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie:
   • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok,
   • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok,
   • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok,
   • podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 rok,
   • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok,
   • ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.
  11. Sprawozdanie Komisji Wyborczej dot. zgłoszonych kandydatów do Rad Osiedli.
  12. Wybory do Rad Osiedli – rozdanie kart do głosowania.
  13. Głosowanie.
  14. Informacja na temat zgłoszonych przez członków Spółdzielni wniosków w trybie określonym w § 123 statutu Spółdzielni.
  15. Wolne wnioski.
  16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ogłoszenia wyników głosowania do Rad Osiedli oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
  17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  18. Zakończenie obrad.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych art. 83 ust. 11 członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020 r. i  sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta  z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego  Zgromadzenia, zostaną wyłożone  w celu zapoznania się  w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Leśnej 22 pokój nr 4a od dnia 01.06.2021 r. w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7:00 do 15:00, czwartek od 9:00 do 17:00.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok i sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego znajdują się w gazetce „Wspólny Dom” nr 56 z kwietnia 2021 roku.


Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości z fotografią, a w przypadku pełnomocnika również dokument uprawniający do uczestnictwa (pełnomocnictwo).

W celu sporządzenia listy pełnomocników, prosimy o dostarczenie pełnomocnictw najpóźniej na jeden dzień przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia do administracji lub sekretariatu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich przy ul. Leśnej 22 pokój nr 15 w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7:00 do  15:00, czwartek od 9:00 do 17:00.

Prosimy o punktualne przybycie na część Walnego Zgromadzenia wskazaną przy adresie zamieszkania.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Piekarach Śląskich

 

 

 

Uwaga:

Ze względu na stan epidemii:

1.Prosimy o zabranie maseczki i długopisu.

2.Nie będzie zorganizowanego przewozu dla żadnej części Walnego Zgromadzenia. Dojazd na Walne Zgromadzenie należy zapewnić sobie we własnym zakresie.

 

Druk pełnomocnictwa do pobrania