Piekary Śląskie, dn. 22-04-2022r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

Remont 24 kominów w budynków przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Piekarach Śląskich.

 

Warunki postępowania określono  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Termin  realizacji: Do dnia 15.08.2022 r.

Ogłoszenie o przetargu: 22.04.2022 r.

Termin  składania  ofert: 06.05.2022 r., godz. 10:00

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Zapytanie o cenę

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  – wzór umowy

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót  nieaktualny 

Załącznik nr 3  – Przedmiar robót obowiązujący 

Zamawiający, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Leśnej 22  w Piekarach Śląskich informuje, iż w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót wystąpiły błędy .W związku z powyższym w dniu 29.04.2022 r. załączony został nowy przedmiar robót.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA