Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich                                                                                                     Piekary Śląskie,  dnia  12.04.2024 roku

Leśna 22, 41 -940 Piekary Śląskie

 

Zawiadomienie

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, działając  na podstawie § 122 ust. 1 i 2  statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 6 częściach.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Piekarach Śląskich o godzinie 17:00.

Mandaty będą wydawane członkom Spółdzielni od godziny 16:30.

 

I część Walnego Zgromadzenia  odbędzie się w dniu 16.05.2024 roku, tj.: czwartek dla członków uprawnionych do lokali : os. Buczka ulice:  Piotra Skargi 14, 16, 18, 20 – 42 ,  Ziętka 62, 64, 66,  Kazimierza Wielkiego 2 – 18 , A. Didura 2, 4,  Zygmunta Starego 2, 4, 6, 8,

II część Walnego Zgromadzenia  odbędzie się w dniu 17.05.2024 roku, tj.: piątek dla członków uprawnionych do lokali : os. Wieczorka – ulice: Cicha 32, 34, 36, 40 , Leśna 19, Papieża Jana Pawła II 30, 36, 42, 51, 53, 55, 57,  Sokołów 2, 4,  Ofiar Katynia 4, 8,  Ziętka 68, 70, 72, 74 , Heneczka 4, Konstytucji 3-go Maja 39, 41,  Królowej Jadwigi 3, 5,  Śląska 2, Waculika  12, 14,

III część Walnego Zgromadzenia  odbędzie się w dniu 20.05.2024 roku, tj.: poniedziałek dla członków uprawnionych do lokali : os. Wieczorka Wschód ulice:  Szmaragdowa 3 – 21,  Bursztynowa 4 – 22 ,

IV część Walnego Zgromadzenia  odbędzie się w dniu 21.05.2024 roku, tj. wtorek dla członków uprawnionych do lokali : os. Sowińskiego 2, 2a, 4 – 9, Janty 1, Wigury 12, Kalwaryjska 62,  os. Pod Lipami 22, 24, 26, Chopina 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  Piłsudskiego 21, 23, 25, 27,  29,  os. „Na Lipce” : ul. Szpaków 1, 3, 5, 7, 9, 11,  ul. Słowików  2, 4,

V część Walnego Zgromadzenia  odbędzie się w dniu 22.05.2024, tj.: środa dla członków uprawnionych do lokali : os. Powstańców Śl. ulice :  Brzechwy 4, 6, 8,  Nankera 176,  Skłodowskiej 63,  65, 67, 69, 71, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133,

VI część Walnego Zgromadzenia  odbędzie się w dniu 23.05.2024 roku, tj.: czwartek dla członków uprawnionych do lokali : os. Brzeziny Śl. ulice: Kosynierów 4, 6, 8, 10, 12,  Kotuchy 27,  os. Andaluzja: 4a, 10a, 11a, 13, 15, 17, 18, 19,  ul. M.C. Skłodowskiej 18 .

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia :
  • Przewodniczący,
  • Z-ca Przewodniczącego,
  • Sekretarz.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia prawomocności w podejmowaniu uchwał.
 7. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 8. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółdzielni.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie :
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
  • podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.
  • ustalenie liczebności składu Rady Nadzorczej na kadencje 2025-2028
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
 10. Informacja na temat zgłoszonych przez członków Spółdzielni wniosków w trybie określonym w § 123 statutu Spółdzielni.
 11. Wolne wnioski.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych art. 8 3 ust. 1 1 , członek Spółdzielni może uczestniczyć   w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2023 r. , sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta  z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego  Zgromadzenia zostaną wyłożone w celu zapoznania się  w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Leśnej 22 pokój nr 4a  od dnia 24.04.2024 r. w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 700  do 1500 , czwartek od  900  do 1700.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok   i  sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta  z badania rocznego sprawozdania finansowego znajdują się w gazetce „Wspólny Dom”  nr 59 z kwietnia  2024 roku.

Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości z fotografią, a w przypadku pełnomocnika również  dokument uprawniający do uczestnictwa ( pełnomocnictwo).

 

W celu sporządzenia listy pełnomocników, prosimy o dostarczenie pełnomocnictw najpóźniej do 15 maja 2024 roku tj. na jeden dzień przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia  do administracji lub sekretariatu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich  przy ul. Leśnej 22 pokój nr 15 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 700 do 1500,  czwartek od 900 do 1700.

 

Wnioski można pobrać  ze strony internetowej Spółdzielni:

1.Pełnomocnictwo 2024

2.Oświadczenie 2024

Prosimy o punktualne przybycie na część Walnego Zgromadzenia wskazaną przy adresie zamieszkania.

 

Uwaga:

Zgodnie z § 119 ust. 3 statutu Spółdzielni, członek dysponujący prawem do dwóch lub większej liczby lokali w zasobach Spółdzielni, składa do akt członkowskich, najpóźniej na dzień przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie, w której części Walnego Zgromadzenia zamierza uczestniczyć.

 

 

                                                                                                            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                          w Piekarach Śląskich