Piekary Śląskie, 08.02.2018 roku

 

 

Informuję, że na stronie internetowej naszej Spółdzielni w zakładce – akty prawne / regulaminy obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej –  jest zamieszczony  „Regulamin  przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg  i wniosków złożonych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich”, który został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/2018 z dnia 25.01.2018 roku.

 

Zgodnie z § 4 tego  regulaminu, wnioski mogą być składane w formie pisemnej , ustnej lub mailowo. Wnioski przesyłane drogą mailową będą rozpatrywane tylko w przypadku złożenia wcześniej oświadczenia  stanowiącego załącznik 1 do tego regulaminu.

W innym przypadku wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Kierownik Działu Spraw
Pracowniczych   i Organizacji

Grażyna Chmiel