Piekary Śląskie, dn. 29-04-2022r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

Ocieplenie klatki nr 2 od strony zachodniej budynku

mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Piotra Skargi 18

w Piekarach Śląskich.

Warunki postępowania określono w zapytaniu o cenę.

 

Termin  realizacji: Do dnia 30.10.2022 r.

Ogłoszenie o przetargu: 29.04.2022 r.

Termin  składania  ofert: 16.05.2022 r., godz. 10:00

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Oświadczenia

Załącznik nr 3  Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4  Wzór umowy

Załącznik nr 5  Przedmiar robót

Załącznik nr 6  Projekt budowlany

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA